Stiftsrådets udvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget
 

To, der holder i hånd


Besøgstjeneste, hjemløsearbejde og julehjælp er eksempler på diakonale indsatser. Dette udvalg har som målsætning at styrke og inspirere det diakonale og sjælesørgeriske område i stiftets sogne. Man ønsker at indsamle viden, inddrage erfaringer fra ind- og udland, at afholde temadage og varetage kontakten til diakonale organisationer med henblik på at fremme og udvikle samarbejdet mellem disse og sognene.      
 

Diakoniudvalget

Kommissorium og sammensætning

Kommissorium


Formål:

At styrke og inspirere den folkekirkelige indsats på det diakonale og sjælesørgeriske område, som den kommer til udtryk gennem både sogne- og organisationsarbejde i Roskilde Stift.


Arbejdsbeskrivelse: 

Udvalget udfører dette arbejde gennem 2 – 4 årlige møder samt nedsættelse af nødvendige underudvalg.


Formålet søges fremmet gennem:
 
 • Afholdelse af relevante temadage for diakonale målgrupper såsom sognemedhjælpere, menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere i diakonale institutioner, præster, frivillige etc.
 • Udbygge den faglige kompetence i stiftsudvalget evt. ved afholdelse af interne temadage.
 • Diskussion af samfundsudviklingen, og de dermed forbundne krav til diakonien.
 • Inspiration og støtte til etablering af lokale diakonale projekter.
 • Indsamling af viden om eksisterende diakonalt arbejde i stiftet – og løbende evaluering af arbejdet.
 • Kontakt til de diakonale organisationer for at fremme udbygningen af samarbejde mellem sognediakonien og organisationsdiakonien.
 • Inddragelse af erfaringer fra andre - fx. andre stifter samt fra udlandet, både på nordisk og europæisk plan.
 • Vedligeholdelse og udbygning af stiftets diakonale fagbibliotek ved at oprette en resursebank på stiftets hjemmeside.
 • Etablering af kontakt til universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner m.h.p. at fremme forskning i det diakonale område.

  Stiftsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 udvalgets kommissorium.
   

Sammensætning

Udvalgets medlemmer udpeges af diakoniudvalget og stiftsrådet godkender. Udvalget konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. I udvalget sidder min. 1 folkekirke præst. Udvalgets kontaktperson er formanden.

Udvalgets sammensætning består af repræsentanter fra forskellige diakonale organisationer og andre med interesse for diakoni, læge såvel som gejstlige i stiftet. 

Udvalget består af mindst fem medlemmer I udvalget sidder mindst et stiftsrådsmedlem. Udvalgsmedlemmerne vælges for fire år. 

Udvalget har indstillingsret vedr. valg af medlemmer, og Stiftsrådet udpeger

Udvalget har bemyndigelse til på egen hånd at arbejde inden for det givne kommissorium og budget og herudover ret til at foretage indstillinger til Stiftsrådet.