Vielse uden for kirkerummet
Nyheder

Vejledning til kirkebetjeningens deltagelse

Læs her mere om, hvad du som ansat i folkekirken har krav på ved vielse uden for kirkerummet.


Menighedsrådet er forpligtet til at stille kirkebetjening til rådighed i følgende tilfælde ved vielser udenfor
kirkens rum:

  • Et lokalt par (eller et par med særlig tilknytning), som skal vies af (d)en lokal(e) præst, på en beliggenhed indenfor sognets grænse
  • Et lokalt par (eller et par med særligt tilknytning), som skal vies af en udefrakommende præst, på en beliggenhed indenfor sognets grænse
  • Et udefra kommende par (et par uden særlig tilknytning), som skal vies af (d)en lokal(e) præst, på en beliggenhed indenfor sognets grænser – dog under forudsætning af, at præsten siger ja tilvielser udenfor kirkens rum og at præsten ville have sagt sag til at vie parret i selve kirken

Det betyder også at medarbejderne er forpligtet til at deltage, såfremt de i kraft af deres ansættelsesforhold er pligtig at deltage i de kirkelige handlinger.
I andre tilfælde skal der lokalt aftales i hvilke tilfælde kirkebetjeningen kan/skal deltage.

I alle disse tilfælde vil vielserne udenfor kirkens rum erstatte vielser i kirken. 

Disse handlinger er allerede indregnet i personalets stilling. Da personalet således er honoreret via den faste løn betyde det, at der ikke udløses særskilt betaling

Som det fremgår af vejledningen indebærer det også, at kirkefunktionærer vil have pligten til at deltage, hvis der foreligger særlig tilknytning

Reglerne om arbejdstilrettelæggelse for overenskomstansatte kirkefunktionærer skal overholdes på samme måde som ved vielser i kirken, det vil sige en vielse i det fri skal varsles med mindst en måned, og den skal ligge inden for funktionærens rammetid.

Menighedsrådene skal være opmærksomme på, hvordan kirkefunktionærens tjenestested er defineret.

Det bør fremgå af ansættelsesbeviset. Der kan i enkelte tilfælde være tale om, at der skal foretages en justering. Menighedsrådene kan kontakte deres lokale stift for hjælp til at få justeret ansættelsesbeviset.

Reglerne om kørselsgodtgørelse mellem tjenestesteder vil i nogen situationer kunne finde anvendelse.

Transporttiden vil være at betragte som arbejdstid, hvorfor der enkelte steder, hvor der tidsregistreres, vil kunne dokumenteres et merarbejde, som følge af vielser udenfor kirkens rum. Bemærk, at for overenskomstansatte er merarbejde op til 20 timer i kvartalet for en fuldtidsstilling honoreret via
rådighedstillægget.

En organist kan som hovedregel ikke nægte at spille på det orgel eller det klaver, som stilles til rådighed af menighedsrådet. Det må dog anbefales, at menighedsråd, præst og organist drøfter, hvilke minimumskrav, der skal stilles til de orgler/klaverer, der skal benyttes til vielser udenfor kirkens
rum. For eksempel om brudeparret skal leje et elektrisk orgel om af en given standard eller om menighedsrådet påtager sig den opgave.