Vielse uden for kirkerummet
Nyheder

Regelsættet


Hidtil har biskopperne været enige om at tolke den gældende bestemmelse
i ægteskabsloven således, at man kun gav tilladelse til vielse uden for
kirkens rum i tilfælde af sygdom, som gjorde det umuligt for en af parterne,
eller begge, at komme i kirke.

De gældende bestemmelser findes i Bekendtgørelse nr. 547 om vielse inden
for folkekirken, § 3:

§ 3 Vielsen foretages i kirken, medmindre en af parterne på grund af
livsfarlig sygdom anmoder om at blive viet på sit sygeleje. I sidst
nævnte tilfælde skal præsten umiddelbart efter vielsen afgive indbe
retning om denne til biskoppen, så vidt muligt vedlagt lægeerklæring.

Stk. 2
Når særlige grunde taler derfor, kan biskoppen tillade, at vielse
foretages i brudens hjem eller et andet sted, såfremt parterne
og præsten er enige derom. Biskoppen kan endvidere meddele
stående tilladelse til, at vielse foretages i et til gudstjenstlig brug
godkendt lokale.

Stk. 3
Vielsen, der skal foregå i overværelse af mindst to vidner, foretages
i overensstemmelse med et af de autoriserede ritualer for brudevielse
i folkekirken. Biskoppen kan tillade mindre afvigelser fra
ritualerne.

§ 4
Opregner de præster, som har ret til at foretage vielser, og § 5
fastslår, at der vedrørende vielsens sted gælder de samme
bestemmelser for kirkelig velsignelse som for vielse.
Biskoppernes beslutning om, at der kan ske lettelser i den nugældende
praksis, gennemføres på baggrund af en mere vidtgående tolkning af
bestemmelsen i stk. 2 om, at vielse kan ske uden for kirkens rum »når
særlige grunde taler derfor«.