Vielse uden for kirkerummet
Nyheder

Biskoppernes vejledning


1.
Et brudepars særlige tilknytning til et bestemt sted, herunder
brudeparrets særlige ønske om at blive viet på dette sted, opfylder
efter biskoppernes forståelse bestemmelsen i Bekendtgørelse om
vielse i folkekirken
§ 3 stk. 2 om, at biskoppen kan tillade vielse det
pågældende sted »når særlige grunde taler derfor«.

2.
Det er en forudsætning, at brudeparret og præsten er enige, jvf. den
ovenfor citerede bekendtgørelse, § 3 stk. 2. Dette indebærer, at
præsten ikke har pligt til at medvirke.

3.
Uanset lokalitet er der tale om en kirkelig vielse, hvor forkyndelsen af
evangeliet er det helt centrale. Dette har de praktiske konsekvenser, at
man skal kunne høre, hvad der bliver sagt, synge og bede. Derfor er det
præstens ansvar at sikre ro og værdighed omkring handlingen. Præsten
bør overveje muligheden for et bord, der kan tjene som alter, og gerne
et kors.

Endvidere bør det overvejes om eller hvordan brudeparret skal
knæle, og om der skal være stole eller siddemulighed for brudeparret
og gæsterne. Præsten skal kunne godkende det pågældende sted, og
det er brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos
stedets ejer, eller hos den pågældende politimyndighed. Vielsen må
ikke forstyrres af det offentlige rum, og vielsen må ikke forstyrre det
offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges at være
vidne til en kirkelig vielse.

4.
Det nugældende vielsesritual anvendes ved vielser uden for kirkens
rum, dog med den ændring, at antallet af salmer kan reduceres.
Vielsen kan finde sted, enten i et andet lokale end kirkerummet, eller
på et nærmere angivet sted ude i det fri.

Der anvises ikke bestemt vielsessteder uden for kirkens rum, men den enkelte biskop kan eventuelt i et brev til præsterne anføre eksempler på typer af lokaliteter, der er egnede.

5.
Det er præstens ansvar, i samarbejde med brudeparret, at de
musikalske led kan afvikles som en del af den liturgiske helhed. Vielsen
registreres efter gældende bestemmelser i kirkebogen for det sogn,
hvor vielsen foretages.