Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra stiftsrådsmødet den 5. september 2017

Formand for stiftsrådet Tommy Liechti skriver

Tema: FUV og ny præsteuddannelse

Stiftstrådet fik en god orientering om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter v/ Anita Hansen Engdal,  særligt om forslaget til ny præsteuddannelse ”Ny præst”. Blandt andet blev menighedrådets rolle og ansvar i forbindelse med modtagelse af en nyuddannet præst drøftet.

 

Stiftets vision/mission – stiftsrådets strategi og handlingsplan.

Forslaget havde siden sidste møde været sendt rundt til alle stiftets udvalg for at sikre den bedst mulige korte tekst om udvalgets arbejde, som en del af dokumentet.

Dokumentet – som har været drøftet på flere stiftsrådsmøder - blev derefter vedtaget, under titlen ”En gæstfri folkekirke”. Dokumentet præsenteres både på hjemmesiden, i det kommende nummer af stiftsbladet og på stiftsrådets snarlige møde med udvalgene.

 

Fastsættelse af endeligt budget for bindende stiftsbidrag 2018

Stiftsrådet havde en grundig drøftelse af budget 2018, allerede i foråret 2017, hvor det samlede stiftsbidrag skulle fastlægges. Forud for dette møde var der igen indhentet kommentarer og ønsker fra alle stiftets udvalg. Drøftelsen medførte kun mindre justeringer i forhold til det foreløbige budget.

 

Forberedelse til Budgetsamråd vedrørende fællesfonden.

Stiftsrådet drøftede og prioriterede ansøgningerne til fællesfondens omprioriteringspulje, således at stiftets repræsentant Poul Nielsen er rustet til, på det kommende budgetsamråd, at fremme de ansøgninger stiftsrådet kan gå ind for.

 

Høringssvar vedr. revision af bekendtgørelsen for bestyrelse af kirke- og præstekapitaler

Kirkeministeriet har udarbejdet en revision af bekendtgørelsen om bestyrelse af kirke- og

præsteembedekapitalen, som indebærer, at det fremover vil være muligt at benytte tre nye finansielle instrumenter ved investeringen af kapitalerne. Konkret drejer det sig om investering i erhvervsobligationer, handel med obligationer på auktion samt valutaterminsforretninger.

Stiftsrådet har tidligere haft meget grundige drøftelser om fordele og ulemper ved dette. I forlængelse heraf havde Kirsten Vej Petersens udarbejdet et forslag til høringssvar, som stiftsrådet tilsluttede sig. Stiftsrådet går dermed ind for de foreslåede ændringer.

 

Fællesmøde for landets stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo

Stiftsrådet i Roskilde ønsker følgende tre punkter drøftet:

  • Skal vi arbejde for en lovændring, som gør det muligt, i særlige tilfælde, at yde fastforrentede lån af stiftsmidlerne?
  • Skal vi arbejde for en lovændring, som gør det muligt, at sognene kan lade opsparede midler administrere og forrente sammen med stiftsmidlerne?
  • Skal fælles mødet bakke op om den senere tids kritik af Danmarks Radios behandling af stof om tro.

 

Valg til stiftsrådet, med tiltrædelse 1. november 2017

Stiftsrådets medlemmer orienterede hinanden om, hvordan det går med valgene og herunder om, hvilke af de nuværende medlemmer der forventer at fortsætte. En betydelig del af medlemmerne forventes udskiftet, og vi benyttede lejligheden til at takke hinanden for samarbejdet i stiftsrådet.

 

Kalenderen:

  • Stiftsrådets møde med udvalgene 3. oktober 2017
  • Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo
  • Stiftsrådsmøde 23. november 2017 – konstituerende møde for et nyvalgt stiftsråd.

  

Nyhedsbrev ved Tommy Liechti, afgående formand.