Stiftsrådets udvalg
Global kristendom

Medlemmer

 • Biskop Peter Fischer-Møller
 • Domprovst Anne Sophie Olander Christiansen (stiftsrådets repræsentant)
 • Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen, Tersløse-Niløse-Skellebjerg - også medlem af Folkekirke og Religionsmøde 
 • Sognepræst Karin Wandall, Grevinge
 • Sognepræst Peter Tingleff, Karlslunde Strand, leder af Kirke på Vej
 • Steen Barnechow Vognsen, medlem af menighedsrådet i Boholte Sogn
 • Sognepræst Sarah Krøger Ziethen
 • Sognepræst David Varming Winsløw

Kommissorium

 • Styrke kommunikationen om udvalgets virkeområder inden for stiftets kirkelige struktur for at sogne og menigheder kan opleve udvalgets opgaver som relevante for dem.
 • Fremme etableringen af permanente gensidige kontakter på stifts-, provsti- og sogneniveau, herunder venskabsmenigheder, med kirker, inklusive folkekirken, i Danmark og kirker i Europa, inklusive Norden, og Mellemøsten samt med de folkekirkelige missionsselskabers samarbejdskirker i Afrika og Asien.

  a. Samarbejde med de folkekirkelige missionsselskaber om konkrete projekter i de områder, hvor de virker, og herunder hjælpe sogne (og provstier) med at udsende volontører og iværksætte udvekslingsbesøg med præster og menigheder til og fra projektområderne.

  b. Holde kontakt med folkekirkelige organisationer, som virker for lignende mål på landsplan, herunder Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Folkekirke og Religionsmøde, Danske kirkers Råd, missionsselskaberne og Folkekirkens Nødhjælp, så at de tilbud, der når frem til sognemenighederne, bliver modtaget med interesse og kan sætte handling i gang.

  c. Yde praktisk støtte til kristne migrantmenigheder i deres menighedsliv.

 • Fremme og igangsætte initiativer til møde og dialog med mennesker af anden tro i stiftets sogne og provstier og ved regionale arrangementer, for som kristen kirke at skabe rammer for ligeværdig dialog og forpligtende sameksistens med mennesker med anden religion og livstydning.
 • Formidle initiativer der kan styrke forståelsen af religionsfrihedens fundamentale betydning for den kristne kirkes liv og vækst, både i Danmark og i hele verden og samhørigheden med kristne, der forfølges på grund af deres tro.
 • Opbygge erfaringsudveksling mellem organisationer (herunder provstikomitéer) på provsti- og stiftsniveau som har den direkte kontakt med sognemenigheder og provstier ved formidlingen af initiativer inden for stiftsudvalgets opgaver.
 • Gennemføre temamøder, konferencer og kursus på stiftsniveau, som skønnes egnede til at styrke viden og kompetencer, med aktuelt såvel som længere perspektiv.
 • Medvirke til formidling af viden i stiftet om relevante landsdækkende folkekirkelige arrangementer, herunder konferencer om lokal og global mission, Danske Kirkedage og initiativer med relation til reformationsjubilæet i 2017.

Mission

 • Udvalget har til formål at fremme, at mellemkirkelige relationer/økumeni, religionsmøde og mission bliver forstået som en integreret del af folkekirkens liv og opgave. 
 • Udvalget har desuden til formål at fremme en ny forståelse og tolkning af folkekirkens mission, både lokalt og globalt, som den er formuleret i Betænkning 1477.
  Udvalget skal inspirere og medvirke til, at sogne og provstier i stiftet deltager i virkeliggørelsen af disse overordnede målsætninger ved alt efter interesser og muligheder at  

  a. styrke kontakten til andre kristne kirker i og uden for Danmark, inkl. missionsselskabernes partnerkirker, herunder støtte missionsselskabernes aktiviteter og  

  b. ved som kristen kirke at skabe rammer for ligeværdig dialog og forpligtende sameksistens med mennesker med anden religion og livstydning.

 • Udvalget fremmer formidling og deling af viden og erfaringer om udvikling af praksis og vilkår inden for sine emneområder ved bl.a. at repræsentere stiftet i forskellige fora og organisationer, hvor denne viden kan indhentes.
 • Udvalget indstiller til stiftsrådet repræsentanter til følgende instanser: Det mellemkirkelige Råd (1), Danske kirkers Råd (1), Folkekirkens Nødhjælp (1), Folkekirke og Religionsmøde (2).
 • Udvalget kan efter godkendelse i stiftsrådet yde økonomisk støtte til projekter og enkeltpersoner hvis mål er i overensstemmelse med udvalgets formål.

Organisation

 • Udvalgets har mindst ni og højst 12 medlemmer.  Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer af udvalget, og stiftsrådet tilforordner det et medlem af sin midte. De øvrige 6 – 9 medlemmer godkendes og beskikkes af stiftsrådet efter indstilling fra det under pkt. 3 omtalte netværk, hvorfra de udpeges
 • Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og en PR-gruppe. Udvalget kan nedsætte interne arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver inden for sine hovedemner.
  Medlemmer af udvalget udpeges og indstilles fra et netværk, der udgøres af repræsentanter for følgende grupperinger i Roskilde stift (ikke prioriteret rækkefølge):
  Provstikomitéer for folkekirkens mission
  Bestyrelser for folkekirkelige skoletjenester
  Personer med viden og erfaring i religionsmøde
  Distriktsforeninger for menighedsråd
  Stiftsafdelinger af folkekirkelige missionsselskaber
  Sognepræster (som også indgår i de øvrige grupperinger)
 • Udvalgets medlemmer udpeges og beskikkes inden 1. april i kalenderåret efter valg af menighedsråd og stiftsråd. Stiftsrådet kan i særligt tilfælde tillade at denne tidsfrist fraviges. Medlemmer udpeges for fire år og genudpegning kan finde sted én gang. Når en plads i udvalget bliver vakant, udpeger stiftsrådet om nødvendigt et nyt medlem efter indstilling fra udvalget, idet udvalget mindst skal have 9 medlemmer.
 • Der indkaldes et møde hvert år inden 1. april med det i pkt. 3 omtalte netværk, hvor der gøres rede for udvalgets aktiviteter og planer og indhentes kommentarer og forslag fra deltagerne.  Ved denne lejlighed ajourføres listen over deltagere i netværkets deltagere, for at den kan være til rådighed ved udpegningen af udvalgsmedlemmer, jf. pkt. 4, både når en ny udvalgsperiodes begynder, og når der indtræffer vakancer i udvalget.

Arbejdsopgaver

 • Udvalget træffer beslutninger på ordinære møder, og arbejdsopgaver forberedes og varetages mellem disse møder af (faste) arbejdsgrupper og evt. af ad hoc-undergrupper, som på udvalgsmøderne forelægger korte skriftlige statusrapporter om deres virksomhed siden seneste møde
 • Godkendte referater af ordinære møder tilsendes stiftsrådet og offentliggøres af dette på stiftets hjemmeside.
 • Udvalget mødes årligt med stiftsrådet og rapporterer til dette om status og planer. Dette møde kan indgå i stiftsrådets årlige møde med alle stiftsudvalg.