Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Hvad er et stiftsråd?

Hvad er et stiftsråd?
 

 

Der er i hvert af landets ti stifter nedsat et stiftsråd. Der har siden 2009 været lovbestemte, permanente stiftsråd i folkekirken. 

Det er stiftsrådets formål at medvirke til at styrke det kirkelige liv i sognene.

Stiftsrådet i Roskilde Stift består af biskoppen og domprovsten, som er fødte medlemmer, én valgt repræsentant for stiftets provster, tre valgte repræsentanter for stiftets præster samt én valgt menighedsrepræsentant fra hvert provsti. 

Formand og næstformand vælges blandt de læge medlemmer for en funktionsperiode på et år. 
 

Opgaver og kompetencer


Forvaltning af stiftsmidlerne
I henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. marts 2014 har stiftsrådet til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan godt fem milliarder kroner.

Landets ti stiftsråd er i "Stifternes fælles kapitalforvaltning" gået sammen om at varetage opgaven. Læs mere om det her.   


Det bindende stiftsbidrag
Herudover råder Stiftsrådet over det bindende stiftsbidrag, der udgøres af en del af de lokale kirkeskattemidler. Det er Stiftsrådet, der årligt fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag, dog højest 1 procent, og beslutter, hvad beløbet skal bruges til.   

Det bindende stiftsbidrag kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  2. Formidling af kristendom
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter


Sparringspartner for biskoppen
Stiftsrådet kan tillige rådgive biskoppen om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.


Fastlæggelse af udvalgsstruktur
Det er stiftsrådet, der sammensætter stiftets udvalg og beskriver deres formål. Hvis ikke Stiftsrådet nedsætter et udvalg, der varetager det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau, er rådet selv ansvarlige for at varetage opgaven.