Stiftet
Stiftet i tal

Roskilde Stift
i tal

Tekst Helle Saxil Andersen, stiftskontorchef

Roskilde Stift er Danmarks tredje største stift regnet i areal, indbyggertal, sogne og kirker. Det strækker sig over cirka 5.480 kvadratkilometer. Stiftet har 12 provstier.

Pr. 1. januar 2013 talte stiftet 710.601 indbyggere (et fald på 152 indbyggere siden sidste år), hvoraf 585.511 er medlemmer af folkekirken (et fald på 3.965 medlemmer i forhold til sidste år og 1.000 mere end i 2011). 

Medlemsprocenten i stiftet er på 82,4 (et fald fra 82,9) i forhold til landsgennemsnittet på 79,1. 

I stiftets 319 sogne er der 262 menighedsråd med cirka 1900 valgte medlemmer, der sammen med stiftets præster, der er fødte medlemmer af menighedsrådet, varetager den lokale kirkelige forvaltning. 

Stiftets menighedsråd har tilsammen 339 kirker, som de har ansvaret for at tage vare på, og hvor stiftets i alt 280 sognepræster forretter gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stiftets antal af årsværk på præstestillinger er i 2013 forøget med 1 stilling i forbindelse med den interne omfordeling, der finder sted mellem alle landets ti stifter, så Roskilde stift nu i alt råder over  256,1 årsværk og forventer at modtage yderligere 1,6 stilling i løbet af 2014.

Biskoppen og præster. Biskoppen har ansvaret for at stiftets bevilling til løn til præster og provster, samt at stiftets stillingsnormering overholdes.

Indenfor bevillingens ramme skal der udover almindelige lønudgifter rummes udgifter til vikarer under sygdom m.v., lønstigninger som følge af omklassificeringer og nyt lønsystem for præster og andre lønreguleringer samt studieorlovs, lokallønsfinansierede tillæg og konstitutionshonorarer.

På præstebevilling for 2014, der fordeles med en andel på 60/40 mellem kirke og stat, disponerede Roskilde Stift over kr. 115.224.531 fordelt med kr. 69.134.755 fra Fællesfonden og kr. 46.089.836 bevilget på Finansloven. 

Derudover kr. 5.987.897  til en gruppe stillinger, der udelukkende finansieres af fællesfondsbevilling, sammenlagt i alt kr. 121.212.488.

280 præster. I alt var der ved udgangen af 2013 ansat 280 personer i præstestillinger i stiftet. 229 sognepræster er ansat i faste tjenestemandsstillinger, mens 51 er overenskomstansatte sognepræster. Af de 51 stillinger er ti helt og 31 delvist kirkekassefinansierede. 

Derudover er der ansat fem valgmenighedspræster i stiftet. 

I 2013 har der været afholdt fire ordinationer, hvor i alt ni nye præster er ordineret.

Stiftsrådet. Roskilde Stiftsråd har det overordnede ansvar for stiftsmidlerne og udskriver det bindende stiftsbidrag.

Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. 

Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, udgør på landsplan cirka kr. 3,2 milliarder. 

Roskilde Stifts andel heraf udgør cirka 565 millioner kroner, hvoraf langt den største del hidrører fra gravstedskapitaler.

Formuen anbringes hovedsageligt i obligationer og anvendes til udlån til menighedsrådene efter Stiftsrådets nærmere bestemmelse.

Udlånsrente og a conto indlånsrente for 2014 blev af Stiftsrådet i februar 2013 fastsat til en udlånsrente på 3 procent og en indlånsrente (a conto) på 2,5 procent, som er den samme rente som i 2013.

En af Stiftsrådets primære opgaver er udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag. I 2014 er det udskrevet med 4,85 promille (det samme som i 2013)  svarende til knapt  3,5 millioner kr. , hvilket er lidt mere end i 2013.

Bidraget kan betegnes som stiftets dispositionsbeløb til støtte og udvikling af det kirkelige liv i stiftet og kan anvendes til  opgaver indenfor kommunikation, formidling af kristendom og udvikling af projekter inden for undervisning, diakoni, medier, kirkemusik og lignende. 

Administrationen. Roskilde stiftsadministration, der har 13 medarbejdere, er sekretariat for biskop, stiftsøvrighed og stiftsråd og bistår med forvaltning og tilsyn og  yder rådgivning til stiftets menighedsråd.