Konsulenter
Varme, energi og klima

Varme-, energi- og klimakonsulentens fagområde er sager om udførelse af nye varme-, ventilations- eller befugtningsanlæg eller ombygning af bestående anlæg i kirker, herunder at foretage en faglig varmeteknisk og økonomisk vurdering vedr. udførelse og brug af kirkevarmeanlæg. Endvidere sager om energiforbrug samt lokalisering og udnyttelse af energisparemuligheder samt sager om klimaforhold, herunder klimaproblemer for kirkernes historiske inventar m.v.

Varme-, energi- og klimakonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Varme-, energi- og klimakonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til varme-, energi- og klimakonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Varme-, energi- og klimakonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Poul Klenz Larsen
Civilingeniør 
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
kvek@outlook.dk 
Tlf 3964 3463 / 2015 3530