Konsulenter
Præstegårdskonsulent

Præstegårdskonsulent

I Roskilde Stift varetages præstegårdskonsulentens funktion af et landbrugsrådgivningscenter.

Præstegårdskonsulentens fagområde er sager om forpagtningsaftaler og rettigheder i tilknytning hertil samt om andre dispositioner over præstegårdsbrug, herunder om køb, salg eller leje af fast ejendom samt om opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger eller vedr. servitutter på en ejendom.

Præstegårdskonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Præstegårdskonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til præstegårdskonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Præstegårdskonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.


Billedtekst
Sognepræst Lone Balle Olesen foran Magleby Præstegård på Stevns.

Landboforeningen Gefion
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf 5786 5160


Kontaktperson 
Karl-Åge Hornshøj Poulsen
E-mail: khp@vkst.dk  
Mobil: 2118-5981 
www.gefion.nu