Konsulenter
Orgelkonsulent

Orgelkonsulentens opgave er blandt andet at rådgive menighedsrådene i forbindelse med anskaffelse af orgel.
Orgelkonsulentens fagområde er orgelsager og andre sager af betydning for musikudøvelsen i kirkerne.

Orgelkonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Orgelkonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til orgelkonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Orgelkonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Orgelkonsulent
Organist Kristian Olesen
Stationsvej 1A
4320 Lejre
Tlf 4637 3309 / 2076 0732