Konsulenter
Kirkegårdskonsulent

Kirkegårdskonsulent
 

Kirkegårdskonsulentens fagområde er sager vedr. folkekirkens kirkegårde, herunder anlæggelse, udvidelse, indretning og nedlæggelse af kirkegårde samt opførelse af bygninger på kirkegårde. Endvidere sager, der angår kirkegårdenes nære omgivelser, f.eks. om salg af ejendom, der tilhører kirken eller præsteembedet samt om lokalplaner.

Kirkegårdskonsulenten kan også rådgive menighedsrådene i spørgsmål om tilgængelighed, arbejdsmiljø, driftsstyring og udviklings- og bevaringsplanlægning.

Kirkegårdskonsulentens udtalelse kan også indhentes i sager vedrørende

  • Udvidelse eller udvendige ombygninger vedrørende bygninger på kirkegården
  • Anlæggelse, udvidelse, indretning og nedlæggelse af parkeringspladser og depotanlæg uden for kirkegården til brug for kirken og kirkegårde
  • Opførelse, udvidelse og udvendig ombygning eller salg af kirkegårdsnære bygninger til brug for kirken og kirkegården eller præsteembedet.

Kirkegårdskonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Kirkegårdskonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til kirkegårdskonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Kirkegårdskonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Karin N. Corfitzen
landskabsarkitekt m.d.l.
Opland Landskabsarkitekter
Tranevej 16, 2. sal
2400 København NV
Tlf 2973 1640 
Tlf 4025 2625  
Tlf 3393 1506
E-mail knc@opland.eu