Konsulenter
Bygningskonsulenter

Bygningskonsulenternes fagområde er sager vedrørende præsteembedernes bygninger, tjenesteboliger m.v. og landbrugsbygninger, herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Bygningskonsulenterne afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Bygningskonsulenterne kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til bygningskonsulenterne afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Bygningskonsulenterne kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det geografiske område de er tilknyttet, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.
 

Præstegårde i Roskilde Stift:

Michael Madsen 
Bygningskonsulent, arkitekt m.a.a. 
Algade 52-54
4500 Nykøbing Sj. 
Tlf 5993 1900 
E-mail mm@arkma.dk