roskildestift.dk
Stiftet

Om Roskilde Stift

Her finder du lidt oplysninger om Roskilde Stift

Stiftet kort i tal

Roskilde Stift omfatter 12 provstier, 312 sogne med 238 menighedsråd og 289 præstestillinger, heraf 12 provster. Stiftets samlede normerede årsværk var i 2018 på 257,5 årsværk. 

Stiftsadministrationens har 16 medarbejdere, der varetager de daglige opgaver på stiftsniveau og er sekretariat for biskop, stiftsøvrighed og stiftsrådet. 

Stiftet strækker sig over cirka 5.480 kvadratkilometer og er Danmarks tredje største stift målt på areal, indbyggertal, sogne og kirker.

Stiftets befolkningstal var pr. 1. januar 2018 på i alt 731.823 personer, hvoraf de 577.845 eller knap 79 procent af stiftets befolkning var medlem af folkekirken. Til sammenligning var det på landsplan 75,2 procent af befolkningen som var medlem af folkekirken pr. 1. januar 2018. Befolkningen i Roskilde Stift er siden 2013 steget med 21.222, mens antallet af medlemmer i folkekirken er faldet med 7.666 medlemmer i samme periode.

 

Hvad er et stift?

Et stift er en geografisk forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. 

Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i folkekirken. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed (biskop og stiftamtmand i forening).

Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten i forbindelse med aflønning af stiftets præster, idet 244,8 af Roskilde Stifts normering på 257,5 årsværk er omfattet af en statsrefusion på 40 %.

På præstebevilling for 2018, der fordeles med en andel på 60/40 mellem kirke og stat, disponerede Roskilde Stift over 123.314.000 kroner, fordelt med 73.988.400 kroner fra Fællesfonden og 49.325.600 kroner bevilget på Finansloven. 

Stiftets hovedopgaver

Stifternes hovedopgaver kan opdeles således:

Biskoppens embede

Udgangspunktet for stiftet er biskoppens embede som et tilsynsembede. Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre at samtlige områder i stiftet får den nødvendige kirkelige betjening. Det er f.eks. biskoppen som fordeler præstestillingerne i stiftet.

Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet og en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund.

Derudover varetager biskoppen opgaver som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde, opgaver på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på tjenesteboligområdet. Gennem Folkekirkens Lønservice varetages opgaven med lønadministration og lønservice for langt hovedparten af menighedsrådenes ansatte.

Stiftsøvrighedsområdet

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. Stiftsøvrighedens opgaver omfatter følgende: Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg. Tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde. Godkendelse af ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år, samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde. Statslig sektormyndighed i henhold til planloven.

Stiftsrådet 

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. marts 2014 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan godt 5 milliarder kr. 

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. En af Stiftsrådets primære opgaver er derfor udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 


Stiftsbidraget kan betegnes som stiftets dispositionsbeløb til støtte og udvikling af det kirkelige liv i stiftet og kan anvendes til  opgaver indenfor kommunikation, formidling af kristendom og udvikling af projekter inden for undervisning, diakoni, medier, kirkemusik og lignende. 

Stiftets mission og vision

Stiftets mission: En gæstfri folkekirke Folkekirken i Roskilde Stift skal forkynde evangeliet, så der skabes forbindelse mellem liv og tro,mellem ude og inde, mellem land og by, mellem skaberværk og dagligdag, mellem ord og handling.

Stiftets vision: Folkekirken i Roskilde Stift vil være en kirke for alle og skal derfor:

Forkynde håb for de håbløse og mod til de modløse, skubbe til de nagelfaste, række ud til dem, der er snublet, og byde dem indenfor, der føler sig udenfor.

Trække tråde mellem små og store sogne, så alle kirkefolk kan få øje på, at vi sammen har muligheder og brug for hinandenVære præget af tillid og godt arbejdsmiljø.

Arbejde for at kirkefolkets dagligdag præges af bæredygtighed og at vi hverken i liv eller tro bliver os selv nok.