Seneste nyheder
Nyheder

"Vi skal passe på Guds skaberværk"

Biskop Peter Fischer-Møllers åbne brev til menighedsrådsmedlemmer og ansatte i Roskilde Stift.

Kære menighedsrådsmedlemmer og ansatte i Roskilde Stift

Jeg glæder mig meget over, at der her i det nye år er blevet større opmærksomhed på kirkernes rolle i forhold til de globale udfordringer vi står overfor i forhold til klima, miljø, biodiversitet og bæredygtighed. 

Vi har her i Roskilde Stift arbejdet med disse spørgsmål i mange år. 55 af kirkerne i Roskilde Stift har arbejdet med og tilmeldt sig initiativer Grøn Kirke. 

En række provstier har i samarbejde med menighedsrådene etableret energipuljer, så man kan få den bedst mulige udnyttelse af de midler, der anvendes på energibesparelser og andet inden for det grønne omstilling. Og under Stiftsrådet har vi et udvalg, der arbejder med Grøn Kirke, og som i flere omgange har fået bevillinger til større projekter i samarbejde med Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe vedr. Grøn Kirke.

Senest har vores nye kirkeminister Joy Mogensen meldt ud, at hun i sit virke som kirkeminister er optaget af den grønne omstilling.

Ved bispemødet i januar havde biskopperne så en ”drøftelse om folkekirken og klimaet.”

Der er fortsat masser af plads til åben debat om klima og miljø i folkekirken i almindelighed og Roskilde Stift i særdeleshed. Der dikteres hverken bestemte meninger eller bestemte tiltag i forhold til klima. Der ses ikke skævt til de kirker, der ikke er med i Grøn Kirke, og klimaskeptikere er lige så velkomne på kirkebænkene som klimaaktivister. Og først og fremmest er overskriften over vores arbejde ikke angst og undergang, men håb.

Hvis man har læst Kristeligt Dagblad den sidste tid, kan man få et indtryk af, at biskopperne nu har vedtaget en klimaplan, der vil kaste folkekirken ud i hovedløse udgifter og vende op og ned på hele den folkekirkelige struktur.

Jeg kan berolige jer og nogle af de bekymrede klumme- og læserbrevsskribenter med, at det ikke er tilfældet.

Det referat, der blev offentliggjort efter bispemødet, og som også er sendt til Kristeligt Dagblad meddeler:

”Biskopperne har drøftet folkekirkens rolle og opgaver set i lyset af klimasituationen.

Ved mødet fremlagde arkitekt Jørgen Kreiner-Møller (byggesagkyndig for provsten i Amagerbro provsti, red.) et oplæg om klima- og energipolitik i Københavns Stift. Oplægget er et eksempel på, hvordan arbejdet kan iværksættes.

Det fremgår af oplægget, at der også på folkekirkens område skal arbejdes fokuseret for at leve op til den nationale målsætning om 70 % reduktion af CO2 udslip frem mod 2030, og at den største reduktion vil kunne opnås ved en indsats på bygningsområdet.

Der er især gennem de senere år iværksat mange gode lokale initiativer i såvel menighedsråd som provstiudvalg, ligesom arbejdsgruppen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd gennem 10 år har arbejdet målrettet med klima- og miljøtiltag i kirker.

Biskopperne vil snarest henvende sig til Kirkeministeriet med forslag om oprettelse af en arbejdsgruppe, der vil kunne indsamle og formidle erfaring på landsplan om større og mindre projekter. Arbejdsgruppen bør bestå af såvel fagprofessionelle som lægfolk.

Derudover vil biskopperne drøfte forslag til håndtering af klimaudfordringerne og den nationale målsætning om 70 % reduktion af CO2 udslippet frem mod 2030 ved kommende stiftsrådsmøder, provstemøder og med menighedsråd.”

 

Her i Roskilde Stift er rigtig mange menighedsråd og ansatte allerede godt i gang med arbejdet, som for mig at se ikke er båret af nogen bestemt ideologi, men af almindelig sund fornuft. Vi har som folkekirke et medansvar for det samfund, vi er en del af. 

Et stort flertal i Folketinget (170 ud af 179 medlemmer) har vedtaget en klimapolitik hvori der er formuleret en national målsætning om en reduktion af landets CO2 udledninger frem mod 2030 på 70 % målt i forhold til udledningerne i 1990. 

Det handler i al sin enkelthed om at gøre en indsats for at begrænse de igangværende klimaforandringer, så levevilkårene for mennesker rundt om på kloden, for andre levende væsner og for vores børn og børnebørn ikke forringes.

Her kan vi som folkekirke gøre en praktisk indsats. Og – tilføjer jeg og de andre, som arbejder med Grøn Kirke – vi har et sprog og en tradition, som kan være med til at udvide perspektivet i debatten, så vi opdager verden som Guds skaberværk, mennesket som forvalter af naturen, vores ansvar for dem, som er særligt udsat for klimaforandringerne og et håb, som handler om at jorden og dens liv heldigvis ikke kun er i vores hænder, men stadig også og først og fremmest er en del af Guds verden. Det kan man læse mere om på Grøn Kirkes hjemmeside