Seneste nyheder
Nyheder
Intet billede:

Pressemeddelelse

Sognepræst Dorthe Thaulov, Gislinge-Hagested Pastorat, har i dag været til tjenstlig samtale med biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde


Samtalen var foranlediget af afholdelsen af et arrangement i Gislinge Menighedsråds regi med Ditte Young, som arbejder med telepati i forhold til dyr, samt af sognepræst Dorthe Thaulovs efterfølgende offentlige udtalelser om sine refleksioner i forbindelse med arrangementet.

Ved samtalen i dag har Dorthe Thaulov redegjort for hendes og menighedsrådets motivation for at invitere til arrangementet. 

Dorthe Thaulov har som medlem af menighedsrådet og som sognepræst med invitationen til arrangementet ønsket at blive oplyst om Ditte Youngs tanker om og praksis i forhold til arbejdet med kommunikation med dyr for på dette grundlag kunne åbne for nye perspektiver i en samtale om kristendommens betydning for mennesker i dag.

Dorthe Thaulov meddelte, at arrangementet var annonceret til at finde sted i sognegården, men på grund af den store forhåndsinteresse valgte menighedsrådet at henlægge det til kirkerummet for at sikre, at der kunne være plads til alle.

Ved samtalen var der enighed om, at der ikke er noget principielt problem i at invitere til folkekirkelige arrangementer med foredragsholdere, som har et andet trosgrundlag end kristendommen eller som repræsenterer en anden fortolkning af den kristne tro, end den som ligger indenfor folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse, ligesom det ikke er noget problem af praktiske grunde at henlægge et foredrag til kirkerummet, hvis arrangementet i sin form og indhold ikke antaster rummets værdighed.

Ved samtalen tilkendegav Dorthe Thaulov, at hendes og menighedsrådets fokus i forhold til arrangementet havde været menneskers mulighed for at kunne kommunikere med levende dyr. Under samtalen blev det med henvisning til bl.a. legenden om hvordan Frans af Assisi prædikede for fuglene konstateret, at skønt kommunikation med dyr må anses som liggende i periferien af, hvad kirke og kristendom beskæftiger sig med, så er menneskers forskellige evner til at kommunikere med dyr ikke noget, som er i modstrid med folkekirkens bekendelsesgrundlag.

Dorthe Thaulov tilkendegav, at hun med sine udtalelser i pressen ikke havde ønsket at udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker er muligt at komme i kontakt med afdøde, ligesom hun var enig i, at forestillingen om at afdøde skulle kunne antage og blive erkendt som levende væsner i andre former er fremmede for den kristne tradition.

Dorthe Thaulov understregede afslutningsvis, at hun som menneske og som præst er fast forankret i den kristne tro, at hendes forkyndelse har Jesus Kristus som hele verdens frelser som centrum og omdrejningspunkt, og at hun opfatter sig selv som stående på den apostoliske trosbekendelses grund.

Efter dagens tjenstlige samtale genoptager Dorthe Thaulov sin tjeneste som sognepræst, men da hendes udtalelser har givet anledning til misforståelser og usikkerhed omkring grundlaget for hendes forkyndelse og virke som præst i folkekirken, vil Dorthe Thaulovs embedsvirksomhed være under skærpet tilsyn frem til d. 31/12 2017.

Roskilde, d. 15. juni 2017

Sognepræst Dorthe Thaulov                     Biskop Peter Fischer-Møller