Seneste nyheder
Nyheder

Det talte de om på stiftsrådsmødet

Nyt om folkekirkens kommunikation, drøftelser om stiftets økonomi og status på arbejdet med Himmelske Dage. Det og meget andet var på dagsordenen på stiftsrådets digitale februar-møde. Læs mere her

 

Af Sidsel Drengsgaard

Få her et overblik over drøftelserne på stiftsrådsmødet onsdag den 10. februar 2021, der på grund af corona-situationen foregik på Zoom.
 

Nyt om folkekirkens kommunikation

Biskop Peter Fischer-Møller og kommunikationsmedarbejder Sidsel Drengsgaard orienterede stiftsrådet om, hvad der rører sig på kommunikationsområdet i folkekirken på landsplan og gav en status på kommunikationsopgaverne i forbindelse med Himmelske Dage i Roskilde 2022.

I november 2020 udkom en ny undersøgelse af folkekirken under coronakrisen, som er udarbejdet af FUV -Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. I rapporten ”Når folkekirken skal spille efter reglerne, men uden for banen” har man også undersøgt forhold vedrørende kommunikation under coronakrisen.

Blandt andet var det en generel oplevelse hos menighedsråd og præster, at de har brugt lang tid på at afvente afklaring og retningslinjer fra biskopperne og Kirkeministeriet. Derfor har vi siden efteråret i Roskilde Stift haft et særligt fokus på proceskommunikation, så der jævnligt kommunikeres en status ud også selvom den måtte være, at vi stadig afventer eksempelvis Kirkeministeriet.

En anden fællesnævner er, at provsten spillede en betydningsfuld rolle for kommunikationen i forhold til tvivlsspørgsmål om retningslinjerne på lokalt niveau. Det gjorde de, fordi de blev opdateret på udmøntningen af retningslinjerne gennem hyppige onlinemøder med biskop og provstekolleger. I efteråret, da der igen blev indført strammere restriktioner, genoptog biskoppen derfor sine ugentlige online møder med provsterne.

Læs FUV rapporten ”Når folkekirken skal spille efter reglerne, men uden for banen” her - eller læs stiftets omtale af rapporten her.

I august 2020 afleverede konsulenthuset Geelmuyden Kiese en analyse af folkekirkens kommunikation på stiftsniveau og kommunikation fra fællesfondsinstitutionerne som eksempelvis Folkekirken.dk og FUV -Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter.

Biskopperne har sat arbejdet med analysen i gang, og den er finansieret af Folkekirken.dk.

Formålet med analysen er at pege på muligheder for bedre udnyttelse af ressourcer brugt på kommunikation og mere samarbejde på tværs.

Geelmuyden Kiese opstiller i analysen en række modeller herfor. Disse er blevet drøftet af kommunikationsmedarbejdere fra stifterne og fællesfondsinstitutionerne på et seminar og ligeledes i bispekollegiet. Der er planlagt et fælles møde, hvor man skal drøfte muligheder for et styrket samarbejde om kommunikationen i folkekirken.

Arbejdet med Himmelske Dage 2022 i Roskilde er i fuld gang også arbejdet med kommunikation. Snart vil en ny hjemmeside blive lanceret og der arbejdes på en underside på stiftets hjemmeside, hvor menighedsråd, præster, ansatte og andre interesserede kan finde nyttig information, hvis man ønsker at engagere sig i arbejdet med Himmelske Dage 2022.

Følg med i arbejdet med Himmelske Dage på deres Facebook side
 

Fastsættelse af det bindende stiftsbidrag for 2022

Hvert år skal Stiftsrådet fastsætte det bindende stiftsbidrag, altså den procentdel af den lokale kirkeskat, som menighedsrådene skal betale til stiftsfællesskabet.

Det bindende stiftsbidrag må højest udgøre én procent af de lokale kirkeskattemidler. Det er Stiftsrådet, der forvalter disse midler og beslutter, hvad de skal bruges til inden for en lovbestemt ramme, der tilsiger at midlerne kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  2. Formidling af kristendom
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet havde forud for mødet fået budgetønsker fra stiftets udvalg. Disse ønsker kan påvirke beslutningen om størrelsen på det bindende stiftsbidrag. Man noterede sig disse ønsker, som dog først bliver behandlet på et møde i oktober, hvor det endelige budget fastsættes.

I 2022 skal Roskilde Stift være vært for Himmelske Dage, og da man takkede ja til denne opgave, besluttede man i en periode på to år at hæve det bindende stiftsbidrag til den maksimale ene procent, for at dække udgifter og underskudsgaranti i forbindelse med dette store, fælleskirkelige arrangement. 

Derfor blev det bindende stiftsbidrag fastsat til én procent for 2022, hvilket svarer til 8.095.252 kroner. 
 

Fastsættelse af udlåns- og indlånsrente for 2022

Stiftsrådet besluttede at fastsætte udlånsrenten til 1% og indlånsrenten til 0,5 %.

Når menighedsråd får indbetalt penge til vedligeholdelse af gravsteder en årrække frem indsættes disse beløb til en fælles forvaltning i det der hedder Stifternes kapitalforvaltning. Her har menighedsrådene også pligt til at indsætte midler fra salg af ejendom eller landbrugsjord. Det er alt sammen stadig menighedsrådenes midler, men de forvaltes altså fælles. Når Stiftsrådet årligt fastsætter en indlånsrente er det denne sats, som midlerne forrentes efter. I 2022 lyder satsen på 0,5 %.

Menighedsråd har ligeledes mulighed for at låne penge af de midler, der forvaltes fælles. Menighedsråd i Roskilde Stift kan bevilliges lån ud af de midler, som menighedsråd i Roskilde Stift har indsat i Stifternes kapitalforvaltning. Her er det så udlånsrenten der er relevant, da lånene forrentes efter denne. I 2022 lyder satsen på 1,0 %. 
 

Status på arbejdet med Himmelske Dage 2022 

Formand for lokalkomitéen, sognepræst Elsebeth Garde Kjær og projektleder for Himmelske Dage 2022 Mirjam Munksgaard orienterede om status på Himmelske Dage. De fortalte, at nedsatte arbejdsudvalg melder ind med arrangementer, koncerter, foredrag og andre aktiviteter indenfor deres område og dermed er et udkast til programmet så småt ved at tage form. Nu skal der træffes endelige beslutninger og indgås aftaler. Der arbejdes ligeledes med logistik opgaver og kommunikation på flere niveauer. På samme måde, som der indgås aftaler om samarbejde med alt fra erhvervsforening over efterskoler til foreningsliv. 

Et så stort arrangement skal finansieres, og det skal det blandt andet igennem de midler, som Stiftsrådet har afsat af det bindende stiftsbidrag. Derfor besluttede Stiftsrådet, at bede lokalkomitéen for Himmelske Dage 2022 om at udarbejde en udbetalingsplan. 
 

Orientering fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning 

Danmarks 10 stifter råder tilsammen over 5,2 mia. kroner, som man er gået sammen om at forvalte bedst muligt. Det sker i Den Fælles Kapitalforvaltning, hvor stiftets repræsentant er Kirsten Vej Petersen. Hun er næstformand i bestyrelsen.

Pengene kommer især fra indtægter i forbindelse med vedligeholdelse af gravsteder, men også fra andre økonomiske aftaler, der har rødder tilbage i historien. Af de 5,2 mia. er de 1,7 mia. udlånt til folkekirkens sogne og provstier til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter.

De resterende 3,5 mia. kroner er ikke udlånt – og dem er de 10 stifter gået sammen om, at forvalte bedst muligt. 

Kirsten Vej Petersen oplyser, at hun regner med, at det endeligt vedtages, at man ikke vil investere i våben.

Se den gældende investeringspolitik 

Se referater fra møderne i Den Fælles Kapitalforvaltning på Aarhus Stifts hjemmeside


Samskabelse på programmet – og i Stiftsbladet
Stiftet er optaget af og arbejder med samskabelse.

Biskoppen formulerer det således:

”Samskabelsen begynder, når vi bærer vores kristne tro med os ud af kirken. Når vi deltager i samtale og samarbejde ude i samfundet. Her, hvor vi sammen skal finde ud af, hvad vi kan og skal gøre ved ensomhed, integration, klimaet og mange andre fælles udfordringer.”

Emnet skal tages op på næste stiftsrådsmøde, og indtil da kan man læse det nyeste nummer af Stiftsbladet, hvor temaet netop er samskabelse.

Læs Stiftsbladet med tema om samskabelse her


Orientering fra biskoppen: Corona-situationen påvirker også arbejdet i stiftsadministrationen 

Biskoppen fortæller, at corona-situationen påvirker arbejdet på stiftskontoret. Medarbejderne arbejder hjemmefra, og der er mange virtuelle møder. Biskoppen holder enkelte fysiske møder, blandt andet i forbindelse med præsteansættelser.

Biskoppen er glad for at det kan lade sig gøre at holde gudstjenester. Han henviser til det igangværende arbejde med liturgi og noterer sig, at man nu får mulighed for at prøve noget af i praksis, da det kræver liturgisk nytænkning at holde så korte gudstjenester.

Han oplever, at der sker mange positive ting rundt i stiftet og dem prøver han og hele administrationen at bakke op om.
 

Orientering fra formanden: Kirkestatistik ligger klar

Formand for Stiftsrådet Bodil Therkelsen henledte opmærksomheden på, at der nu ligger kirkestatistik klar.

Læs mere om kirkestatikken her.

Formanden oplever, at der er en stor opfindsomhed i Stiftet, selvom der er mange ting, vi ikke kan gøre grundet restriktioner.

Hun fortæller, at der arbejdes på et landsdækkende idékatalog vedrørende påske.

Find påske idékataloget her.


Kommende møder og begivenheder

Stiftsrådsmøde den 18. maj 2021 fra klokken 17.00 til 20.30

Landemode 16. juni 2021 klokken 10.00

Stiftsrådsmøde den 1. september 2021 fra klokken 17.00 til 20.30

Stiftsdag i Roskilde Kongrescenter den 11. september 2021

Hvem sidder i stiftsrådet - find ud af det her