Seneste nyheder
Nyheder

Det talte de om på stiftsrådsmødet

Hvad skal stiftsrådet bruge penge på i 2021, corona-situationen, Himmelske Dage og præsentation af ny kommunikationsmedarbejder. Læs mere om stiftsrådets oktober-møde her


Af Sidsel Drengsgaard

Få her et overblik over drøftelserne på stiftsrådsmødet onsdag den 21. oktober 2020 i Landemodesalen i Roskilde Palæ.

Det skal stiftsrådet bruge penge på i 2021
Det store punkt på mødet var økonomi.

Først fulgte man op på budgettet for 2020 og konstaterede et forventet mindre forbrug på 967.934 kroner.

De penge er ikke blevet brugt på grund af corona-situationen. Man har været nødt til at aflyse flere arrangementer heriblandt stiftsdagen og stiftspræstestævnet.

Man ønsker alligevel, at pengene skal ud at arbejde og bruges på aktiviteter til glæde for alle i stiftet – i det omfang corona-situationen tillader det.

Den beslutning afspejles i, at man vedtog et budget for 2021, hvor flere af stiftets udvalg efter ansøgning modtager lidt flere penge og et nyt netværk for kristen spiritualitet blev bevilliget 55.650 kroner. 

En anden ansøgning, man imødekom på budgettet for 2021, var en ansøgning fra religionspædagogisk udvalg om 50.000 kroner til et weekendkursus for menighedsråd i gudstjenestens opbygning og afvikling. Stiftsrådet bad udvalget om at samarbejde med liturgiudvalget om kurset, da det berører begge udvalgs arbejdsområde.

Se budgettet for 2021

Man ønsker alligevel, at pengene skal ud at arbejde og bruges på aktiviteter til glæde for alle i stiftet – i det omfang corona-situationen tillader det.

Roskilde stiftsråd

Sådan påvirker Corona-situationen livet i stiftet
Som biskoppen nyligt har formuleret det: ”Vi er desværre ikke færdige med coronaen. Eller rettere: Coronaen er ikke færdige med os.”

Det har også haft betydning for en række af stiftsrådets og udvalgenes arrangementer. Blandt andet måtte man i begyndelsen af oktober aflyse stiftsrådets møde med repræsentanter for provstiudvalgene og et medlem fra hvert udvalg. Da man ikke ved, hvordan corona-situationen udvikler sig den næste tid, vil man først sætte en ny dato for arrangementet på næste stiftsrådsmøde. Mødet er vigtigt, fordi det er med til at binde arbejdet i stiftet sammen.

Formand for stiftsrådet, Bodil Therkelsen, fortæller, at hun trods de mange restriktioner, oplever, at der bliver gjort stor brug af kirkerne i stiftet. Hun registrerer, at mange kræfter er i gang lokalt, for at kunne fejre julegudstjenester trods de mange begrænsninger. Hun mener, der skal lyde en stor ros til personalet i kirkerne. 

Biskop Peter Fischer-Møller orienterede om, at han igen holder regelmæssige møder med alle provster på skype, hvor udviklingen i corona-situationen drøftes. Her er udfordringen med julegudstjenester også en del af samtalen. 

Få gode idéer til jul i kirken med corona-restriktioner i et idékatolog, der er blevet til på tværs af landets stifter

Læs mere om, hvad de nye corona-tiltag betyder for folkekirken

Læs mere om de nye krav om mundbind i folkekirken

Stiftrådsmødet blev holdt i Landemodesalen i Roskilde Palæ. Her er der både smukt og plads nok til en corona-venlig opstilling af borde og stole. 

Status på menighedsrådsvalg
Den 15. september blev der i hele landet – også i Roskilde Stift – afholdt valgforsamlinger. Skal der afholdes afstemningsvalg til menighedsrådet, finder det sted den 17. november.

Biskop Peter Fischer-Møller orienterer om, at stort set alle menighedsråd i Roskilde Stift er fuldtallige og at der i enkelte sogne, skal holdes afstemningsvalg. 

Formand for stiftsrådet, Bodil Therkelsen, fortæller, at der er en generel tilfredshed med den nye valgform – læs mere om det i artiklen ”Rundspørge: Valgforsamlinger var en succes”.

På Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside kan du finde en liste over, hvad der skal ske efter valgforsamlingen og hvad, man skal huske at få gjort 

Himmelske dage: Nyt sekretariat
Domprovst og medlem af lokalkomitéen for Himmelske Dage i Roskilde, Anne-Sophie Olander Christiansen, fortæller, at arbejdet er godt i gang.

Der arbejdes ihærdigt på at få ansat en sekretær og projektkoordinator, da hende, man netop havde ansat, endte med at trække sig fra stillingen.

Der arbejdes på at indrette et sekretariat i Gråbrødre Kapel.

Den 1. november 2020 skal alle underudvalg melde tilbage til lokalkomitéen, om hvilke aktiviteter, de har planlagt og hvad deres budgetønsker er.

Den 11. november 2020 holder lokalkomitéen møde med alle underudvalgenes tovholdere.

Læs mere om Himmelske Dage/Danske Kirkedage

Jeg er fra alle sider blevet modtaget utroligt godt. Mine kollegaer har hjulpet mig godt fra start, så det føles allerede som om, jeg har været her længe. Jeg er i fuld gang med en masse spændende opgaver

Sidsel Drengsgaard, Ny kommunikationsmedarbejder i Roskilde Stift

Ny kommunikationsmedarbejder: Der er masser at tage fat på!
1. september havde Sidsel Drengsgaard første arbejdsdag i stiftet som kommunikationsmedarbejder. Hun orienterede stiftsrådet om den første tid som ansat i stiftet. 

”Jeg er fra alle sider blevet modtaget utroligt godt. Mine kollegaer har hjulpet mig godt fra start, så det føles allerede som om, jeg har været her længe. Jeg er i fuld gang med en masse spændende opgaver,” fortæller Sidsel Drengsgaard.

Hun redegør for, hvilke opgaver, der den næste tid, kommer til at fylde. Det drejer sig blandt andet om arbejdet med Stiftsårbogen 2020, oprydning og opkvalificering af stiftets hjemmeside og det indledende arbejde med en ny kommunikationsstrategi – herunder at danne sig et overblik over området med henblik på planlægning og udarbejdelse af et evt. årshjul.

”I det omfang corona-situationen tillader det, vil jeg også gerne bruge tid på at møde ansatte, frivillige og kirkegængere i stiftet,” siger hun.

Dertil, fortæller hun, er arbejdsdagene fyldt med tilbagevendende opgaver såsom presserådgivning, det daglige arbejde med hjemmeside, nyhedsbreve og arbejdet med sociale medier.

Læs et selvportræt af Sidsel Drengsgaard i det seneste nummer af Stiftsbladet 

Orientering fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning 
Danmarks 10 stifter råder tilsammen over 5,2 mia. kroner, som man er gået sammen om at forvalte bedst muligt. Det sker i Den Fælles Kapitalforvaltning, hvor stiftets repræsentant er Kirsten Vej Petersen. Hun er næstformand i bestyrelsen.

Pengene kommer især fra indtægter i forbindelse med vedligeholdelse af gravsteder, men også fra andre økonomiske aftaler, der har rødder tilbage i historien. Af de 5,2 mia. er de 1,7 mia. udlånt til folkekirkens sogne og provstier til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter.

De resterende 3,5 mia. kroner er ikke udlånt – og dem er de 10 stifter gået sammen om, at forvalte bedst muligt. 

Se den gældende investeringspolitik 

Se referater fra møderne i Den Fælles Kapitalforvaltning på Aarhus Stifts hjemmeside 

Der følges godt med i gennemgangen af budgettet for 2021.

Orientering om budgetsamråd vedrørende fællesfonden
Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles udgifter. Kirkeministeriet administrerer midlerne og fællesfondens indtægter kommer primært fra landskirkeskatten.

Kirkeministeren fastsætter fællesfondens samlede budget og landskirkeskatten efter høring af en budgetfølgegruppe, der består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Provsteforening og Kirkeministeriet.

Budgetfølgegruppen afgiver indstilling om budgettet efter drøftelse med et budgetsamråd, der består af en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Poul Otto Nielsen er Roskilde Stifts repræsentant i budgetsamrådet vedrørende fællesfonden.

Læs budgetter, referater og årsrapporter vedr. fællesfonden 

Ny rapport om strategi og nøgletal i folkekirke
Provst i Næstved Provsti, Anna Helleberg Kluge, anbefalede stiftsrådet at læse en ny rapport fra FUV – Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter.

Rapporten, ”Hvad skal vi med tal”, er udarbejdet af lektor ved FUV, Erling Andersen. Den er bygget op omkring tre datatyper, som omhandler demografi, aktiviteter og økonomi. Den forsøger at besvare spørgsmål som: Hvordan ser det ud med befolkningsudviklingen i stifter og provstier? Hvordan ser det ud med medlemsudviklingen? Hvordan er forholdet mellem disse data på den ene side og den økonomiske udvikling i folkekirken på den anden?

Læs rapporten

Kommende møder
- Stiftsrådsmøde onsdag den 2. december 2020 kl. 17.00-20.30
- Stiftsmøde i Roskilde Kongrescenter den 11. september 2021
 

Læs referatet fra stiftsrådsmøde den 21. oktober 2020