Arkiv 2021
Nyheder

Det talte de om på Stiftsrådsmødet

Stiftsrådet har holdt det sidste møde i indeværende valgperiode og har blandt andet drøftet budget for 2022 samt anbefalinger til det nye Stiftsråd


Af Sidsel Drengsgaard

Stemmerne er talt op og et nyt stiftsråd er valgt. Det betyder, at det afgående Stiftsråd har holdt sit sidste møde.

Få her et overblik over drøftelserne på mødet, der fandt sted onsdag den 12. oktober 2021 i Landemodesalen i Roskilde Palæ.


Det vil stiftsrådet bruge penge på i 2022

Stiftsrådet vedtog et budget for 2022 på 9.397.977 kroner.

En stor del af budgettet udgøres af en underskudsgaranti, som Stiftsrådet stiller i forbindelse med afviklingen af den fælleskirkelige festival Himmelske Dage, der i 2022 finder sted i Roskilde. Her er afsat fire millioner kroner. I 2021 afsatte man fire millioner kroner til afviklingen af festivalen, der herudover finansieres af midler fra fonde samt billetsalg.

En anden stor – og tilbagevendende – post på budgettet er de 440.000 kroner, der er sat af til det stort anlagte og populære Konfirmandtræf, der næste gang finder sted i Domkirken den 1. til den 3. februar 2022.

Læs mere om konfirmandtræffet her. 

Nye poster på budgettet er blandt andet midler til deltagelse på en demensmesse, som Religionspædagogisk udvalg har ansøgt om.

Stiftets liturgiudvalg er også blevet bevilliget 20.000 kroner til et nyt initiativ ”Gudstjenesten til eftersyn”.  Idéen er at tilbyde de enkelte sogne en kvalificeret samtale om det lokale gudstjenesteliv. Man har hentet inspiration til initiativet i Københavns Stifts ”Udvalg for gudstjeneste og salmer”, der med succes har tilbudt alle sogne et sådant eftersyn. 

Læs budget 2022 her.
 

Besøg af Folkekirkens Nødhjælp 

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Quist Sørensen, deltog på mødet for at fortælle om organisationens arbejde.

Hun fortalte blandt andet, at 2022 også er et jubilæumsår for Folkekirkens Nødhjælp, ligesom det er for Roskilde Stift. Folkekirkens Nødhjælp blev grundlagt i 1922 og kan således fejre 100-års jubilæum næste år.

Læs mere om jubilæumsfejringen på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.

Hun fortalte også, at Folkekirkens Nødhjælp deltager på Himmelske Dage i Roskilde i Kristi Himmelfartsferien 2022.

Læs mere om Himmelske Dage her.


Anbefalinger til et nyt Stiftsråd

Stiftsrådet har gennem sit strategiudvalg og med bidrag fra alle udvalg udarbejdet en række anbefalinger til det nye Stiftsråd, hvis funktionsperiode begynder 1. november 2021.

Anbefalingerne overdrages til det ny Stiftsråd på deres konstituerende møde torsdag den 2. december 2021.


Orientering fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning

Danmarks 10 stifter råder tilsammen over 5,2 mia. kroner, som man er gået sammen om at forvalte bedst muligt. Det sker i Den Fælles Kapitalforvaltning, hvor stiftets repræsentant er Kirsten Vej Petersen.

Pengene kommer især fra indtægter i forbindelse med vedligeholdelse af gravsteder samt fra salg af fast ejendom, men også fra andre økonomiske aftaler, der har rødder tilbage i historien. Af de 5,2 mia. er de 1,7 mia. udlånt til folkekirkens sogne og provstier til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter.

De resterende 3,5 mia. kroner er ikke udlånt – og dem er de 10 stifter gået sammen om, at forvalte bedst muligt.

Se den gældende investeringspolitik 

Se referater fra møderne i Den Fælles Kapitalforvaltning på Aarhus Stifts hjemmeside
 

Evaluering af Stiftsdagen 2021

Stiftsrådet evaluerede dagen, som de oplevede som en succes trods et sent afbud fra en ud af tre foredragsholdere.

I år eksperimenterede man også med små korte ”pop up” indlæg af fem minutters varighed. Det gav en god dynamik – og kan fint medtænkes i planlægningen af kommende stiftsdage.

Læs mere om Stiftsdagen 2021 her.

Stiftsdagen 2022 bliver lørdag den 2. april. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Orientering om budgetsamråd vedrørende fællesfonden

Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles udgifter. Kirkeministeriet administrerer midlerne og fællesfondens indtægter kommer primært fra landskirkeskatten.

Kirkeministeren fastsætter fællesfondens samlede budget og landskirkeskatten efter høring af en budgetfølgegruppe, der består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Provsteforening og Kirkeministeriet.

Budgetfølgegruppen afgiver indstilling om budgettet efter drøftelse med et budgetsamråd, der består af en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Poul Otto Nielsen er Roskilde Stifts repræsentant i budgetsamrådet vedrørende fællesfonden.

Læs budgetter, referater og årsrapporter vedr. fællesfonden 


Biskoppens punkt

Biskoppen orienterede om, at corona-nedlukningen fortsat forårsager arbejdspukler i sognene, hvor der blandt andet er mange kirkelige handlinger, der skal indhentes.

September bød på besøg fra Rügen i Tyskland, der for mange år tilbage var en del af Roskilde Stift.

I provstierne oplever man lige nu udfordringer med implementeringen af de nye ferieregler – nærmere bestemt feriepengeforpligtelsen.

I begyndelsen af oktober var biskoppen på Grønland, hvor han deltog i bispevielse af  Grønlands nye biskop Paneeraq Siegstad Munk.

Slutteligt fortalte biskoppen om det nært forestående 1000-års jubilæum, der allerede er blevet markeret i stiftets sydlige provstier og som kulminerer i en stor fejring for hele stiftet i weekenden den 28. til 30. januar 2022. Lige nu arbejdes der både på en jubilæumsvideo og et magasin, der udkommer inden årets udgang.

Læs mere om 1000-års jubilæet her. 
 

Vigtige datoer
  • Virtuelt møde onsdag den 19. januar 2022 for nyvalgte formænd for stiftsrådene
  • Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer lørdag den 5. marts 2022 i Odense
  • Stiftsdag lørdag den 2. april 2022
     

Læs referatet fra stiftsrådsmøde den 12. oktober 2021
 

Hvad er et stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. marts 2014 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. 

 

Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan godt fem milliarder kroner.  

 

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. En af Stiftsrådets primære opgaver er derfor udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 

 

Stiftsbidraget kan betegnes som stiftets dispositionsbeløb til støtte og udvikling af det kirkelige liv i stiftet og kan anvendes til opgaver indenfor kommunikation, formidling af kristendom og udvikling af projekter inden for undervisning, diakoni, medier, kirkemusik og lignende.