Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2021
Nyheder

Ny vejledning om inhabilitet

Hvordan bærer man sig ad, når man i menighedsrådet eller provstiudvalget skal håndtere beskæftigelse af nærtbeslægtede og nære relationer? Læs Roskilde Stifts vejledning her


Roskilde Stifts vejledning om inhabilitet og beskæftigelse af nærtbeslægtede
 

Indledning

Samarbejde mellem personer der er nærtbeslægtede eller har en nær privat relation kan give nogle særlige udfordringer på arbejdspladsen, som I skal være opmærksomme på. Roskilde Stift har derfor udarbejdet en vejledning til, hvordan man i menighedsråd og provstier kan håndtere beskæftigelse af nærtbeslægtede og nære relationer. 

Vejledningen tager udgangspunkt i forvaltningslovens regler om inhabilitet og er en sproglig forklaring af reglerne i forvaltningsloven, og hvordan de skal efterleves i praksis. 

Menighedsrådet skal være opmærksomme på, at beslutninger om ansættelse skal træffes på et menighedsrådsmøde efter reglerne i lov om menighedsråd (se bilag).  

Forvaltningsloven indeholder regler om inhabilitet. Den, der har en personlig eller økonomisk interesse i en sag, som behandles i den offentlige forvaltning, må ikke selv deltage i sagens behandling. Det samme gælder, hvis der i øvrigt er omstændigheder, som kan vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.
 

Når I skal ansætte

Når menighedsrådet skal ansætte en medarbejder, skal rådet som offentlig myndighed vælge den bedst kvalificerede til stillingen.  Der kan opstå udfordringer, hvis den bedst kvalificerede er en nærtbeslægtet eller en ven. 

Derfor er det vigtigt, at I er opmærksomme på denne problemstilling når I ansætter en medarbejder, man er ven eller nært beslægtet med. 

I alle ansættelsesforhold kan medarbejdere føle, at en anden medarbejder favoriseres. Dette er særlig problematisk, hvis denne medarbejder har en personlig relation til præsten, et af de læge medlemmer af menighedsrådet eller en af de andre ansatte ved kirke eller kirkegård. 

Er der konkrete holdepunkter for, at der er en risiko for alvorlige problemer, kan dette sagligt begrunde et afslag på ansættelse. I hvert enkelt tilfælde skal man inddrage relevante og saglige kriterier og så træffe en afgørelse efter en konkret vurdering.
 

Hvornår er man inhabil?

Menighedsrådet skal være opmærksomme på, at reglerne om inhabilitet har betydning, f.eks. når der skal træffes afgørelse om ansættelse, forfremmelse og afskedigelse af en medarbejder.

Det er ikke i sig selv problematisk, at familie eller nærtstående er ansat det samme sted, og der er ikke er forbud mod, at familie eller venner er ansat samme sted. Men det er vigtigt at sikre, at der ikke kan opstå mistanke om, at der har været uvedkommende hensyn på spil, når man som offentlig ansat træffer, eller er med til at træffe afgørelser i sager, der vedrører familie eller venner. En offentligt ansat bør være særligt opmærksom, i situationer hvor:
 

  • Den pågældende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
     
  • Den pågældende har en nær familiemæssig tilknytning til en person, der har en sådan interesse
     
  • Der i øvrigt er omstændigheder, som kan rejse tvivl om den pågældendes upartiskhed, f.eks. ved nært venskab/uvenskab ift. den, som sagen vedrører


Menighedsrådet, der skal træffe beslutning, om for eksempel ansættelse, forfremmelse eller afskedigelse af et familiemedlem eller en anden som vedkommende har personlig interesse i, vil være inhabil og må ikke deltage i behandlingen af sagen.

Hvis man har personlige interesser i en sag (for eksempel ansættelse af ens eget barnebarn eller svigerinde), skal man gøre formanden og menighedsrådet opmærksom på dette. Det er derefter op til menighedsrådet at afgøre om man er inhabil (Lov om menighedsråd § 26 - se bilag)

Man skal derfor hurtigst muligt, og inden punktet skal behandles, fortælle formanden og de øvrige medlemmer af menighedsrådet om relationen. 

Dette gælder også, selvom menighedsrådsmedlemmet selv vurderer, at vedkommende vil være i stand til at se bort fra relationen.

Reglerne om inhabilitet er også med til at beskytte den ansatte selv, da man undgår mistanke om, at beslutningen er blevet truffet på et forkert grundlag.
 

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte stiftskontoret på tlf. 4638 1920 eller kmros@km.dk