Faglige netværk i stiftet
Homiletisk netværk

Sognepræst i Roskilde Domkirke, Maria Harms, er tovholder for homiletisk netværk. 

Homiletisk netværk

Homiletisk netværk i Roskilde Stift arrangerer årligt en række inspirationsarrangementer for præster. De bliver annonceret på DAP og her på hjemmesiden.  

Der er også homiletiske initiativer på provstiplan. Find dit provsti nedenfor og få et overblik over, hvor du lokalt kan hente inspiration.  
 

Kontakt:
Tovholder for homiletisk netværk
Maria Harms
Sognepræst i Roskilde Domkirke
Mail: mhar@km.dk
Tlf.: 4636 6438

 

Homiletik i provstiet

Roskilde Domprovsti

Der er én arbejdsgruppe, som arbejder med live prædikener: prædikenen holdes og kommenteres derefter af et reflekterende team ud fra parametre, som prædikanten selv opstiller (fx gudsbillede, fremførsel, sammenhæng). En anden erfagruppe arbejder med prædikener, men også kasualier. En gruppe som arbejder med prædikenforberedelse (brainstorm på prædikentekster). Der er tre prædikenværksteder i provstiet. Dette er steder hvor lægfolk mødes med en præst for at diskutere næste søndags tekst, hvorefter præsten bringer elementer af samtalen med op på prædikestolen.

Homiletik i provstiet

Greve-Solrød Provsti

En tredjedel af provstiets præster deltager i grupper, hvor der arbejdes med prædikenforberedelse. Nogle mødes en gang månedlig til en samtale med lægfolk om den kommende søndags prædiketekst og tema. Andre henter inspiration til prædikenforberedelse gennem udveksling af erfaringer, eksempler og samtale med kolleger, der giver feedback. En studiegruppe, hvor præst og lægfolk har fokus på læsning af prædikener, mødes ligeledes en gang månedlig.

Homiletik i provstiet

Stege-Vordingborg Provsti 

I provstiet er der to prædikengrupper. 
Den ene gruppe har eksisteret nogle år, har senest arbejdet med Mogens Lindhardts Trinitatis-betragtninger, tale/ prædiken i forbindelse med bryllup og begravelse, konfirmation, ( en gang til hvert emne), kunst i forkyndelsen (billedprædikener), og juleprædikener
Den anden gruppe arbejder med ”vanskelige prædikener”, dvs. prædikener med dogmatiske problemer, prædikener, som der ikke var lydhørhed overfor, for korte eller lange prædikener o. lign.. Deltagerne holder  for hinanden og giver feedback.  
Maria Harms har holdt en workshop i provstiet

Homiletik i provstiet

Næstved Provsti

I provstiet er der mindre homiletiske netværksgrupper, som arbejder med prædikenforberedelse.
Maria Harms har holdt oplæg om homiletisk inspiration med gruppeøvelser i april 2016.

Homiletik i provstiet

Tryggevæld Provsti  

Ca. hver sjette uge samles en åben gruppe til idéudveksling om de næste tre til fire søndages prædikener. Der deltager fem til otte præster hver gang. Gruppen har fungeret i knap et år.

Homiletik i provstiet

Slagelse Provsti

I Slagelse provsti arbejdes fortsat videre med at etablere 1 el. 2 små netværksgrupper der kan mødes og være til gensidig inspiration i hinandens prædikenarbejde. Der gøres også tanker om at arrangere en homiletisk arbejdsdag for alle provstiets præster med foredrag, diskussion og arbejdsgrupper.

Homiletik i provstiet

Ringsted-Sorø Provsti

En kollegial gruppe samles tre til fire gang årligt.  De er gennemsnitligt fem, der samles. Ind i mellem møderne mailer gruppen hen ad vejen sammen. Senest var de samlet i nov. for at tale advent og jule- prædikener. Anne-Marie Nybo Mehlsen har udarbejdet et spørgeskema om prædikenforberedelsen som arbejdsplads, som er udgået til hele provstiet, en række af provstiets præster har reflekteret over det og brugt det som god anledning til refleksion og en proces.

Homiletik i provstiet

Odsherred Provsti

Seks af provstiets præster mødes fire gange årligt på skift i præstegårdene og drøfter en tematik, der springer af noget – kort – fælles læst. En enkelt indleder med et kort oplæg, dette går på skift. Af og til tales om konkrete prædikener; hele adventstiden, kasualier el.l. Det væsentligste arbejde ligger dog mellem møderne, hvor præsterne på skift starter en homiletisk mailtråd om søndagens tekst. Selvom man ikke skal prædike den pågældende søndag, modtager man alligevel mailen og giver ofte også besyv med. 

Homiletik i provstiet

Holbæk Provsti

Homiletik-gruppen i Holbæk mødtes med fem til seks ugers mellemrum og består af fire til seks personer, 
I perioder har man arbejdet med de kommende søndages tekster på bordet og debatteret indhold og indfaldsvinkler til prædikener, udveksle billeder, fortællinger osv. Man har også gået tematisk til værks og har haft begravelser, vielser og anledningstaler på tapetet.
Præsterne er blevet filmet og fået respons på både fremførelse og indhold. I foråret 2017 kom forfatter Josefine Ottesen til Holbæk og holdt en fortælle-workshop for provstiets præster, hvor hun lærte os at gøre brug af fortællinger i prædikener.

Homiletik i provstiet

Kalundborg Provsti

På tredje år fungerer en arbejdsgruppe med syv præster som mødes fire til fem gange om året en hel formiddag. Arbejdsformen er, at alle byder ind på en opgave, forbereder sig og fremlægger. Der er blevet afprøvet forskellige tilgange: at nå mange søndage (f.eks. to hver = 14 prædikener), at vælge et tema (f.eks. dom) og så have færre tekster.  Senest har man i trinitatistiden læst en grundbog (Mogens Lindhardt, Trinitatis) og taget udgangspunkt i denne, når der gås til de enkelte prædiketekster. 

Homiletik i provstiet

Køge Provsti

I Køge provsti findes en velfungerende prædikengruppe, som præsterne selv har nedsat. 

Homiletik i provstiet

Lejre Provsti

Der er en homiletikgruppe, som mødes med jævne mellemrum og holder prædikenværksted over en på forhånd valgt tekst, før mødet har alle forberedt sig ved at læse en grundbog, i trinitatistiden var det Mogens Lindhardts bog Trinitatis.  Gruppen har også arbejdet med fælles prædikener
Derudover bliver der afholdt to homiletiske studiedage pr. år for alle provstiets præster med en udefrakommende foredragsholder. Vi har således haft Marianne Gaarden, cand. theol. Ph.d., underviser i homiletik på Folkekirkens uddannelses- og Videnscenter og Marlene Ringgaard Lorensen, Professor i Praktisk Teologi med særlige opgaver i homiletik, Københavns Universitet ,Pablo Lambias, forfatter og tidligere rektor på forfatterskolen, sognepræst Jan Asmussen og skuespiller Maibritt Saerens.