Bispevalg
Bispeembedet

Bispeembedet i Roskilde Stift

1000 år. Så lang tid er det siden, at Roskilde Stift blev dannet og fik sin første biskop. I år skal stiftet vælge sin biskop nummer 65


Den første biskop over Roskilde Stift, som vi kender fra historiske kilder, er biskop Gerbrand, der blev sendt hertil fra England i 1022. 

Læs Roskilde Stifts historie her

I år skal menighedsråd og præster i Roskilde Stift vælge en ny biskop, da stiftets biskop nummer 64, Peter Fischer-Møller, går af efter 14 år i embedet. 

Se bisperækken her
 

Hvad laver en biskop?

Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager. 

Der er en biskop i hvert stift, og dermed 10 biskopper i Danmark og én i Grønland. Alle biskopper er lige. Færøerne er siden 2008 ikke længere et stift i den danske folkekirke, men den færøske biskop deltager fortsat ved folkekirkens bispemøder.

 

I efteråret 2021 blev landets biskopper fotograferet sammen i Haderslev Domkirke. Siden har Aalborg Stift valgt ny biskop, som ikke er med på dette foto. Foto: Miklos Szabo 


Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne. Det teologiske tilsyn er til for at sikre, at præsternes virke hviler på det folkekirkelige grundlag. 

Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han eller hun er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.

Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger. Hvis der kommer forespørgsmåler om lov til at bruge kirken til andet end gudstjenester og kirkelige formål, er det også biskoppen, der skal give tilladelse.

Når en ny præst får sit første embede, er det biskoppen, der ordinerer præsten til præstetjeneste i folkekirken. Biskoppen eksaminerer også de nye præster forud for ordinationen. Ved en bispeeksamen skal biskoppen sikre sig, at den kommende præst vil varetage sit embede i overensstemmelse med det folkekirkelige grundlag.