Fortsæt til hovedindholdet
Tema: Biskop Peter Fischer-Møller
Om biskoppen

Om biskoppen


1. maj 2008 blev Peter Fischer-Møller biskop over Roskilde Stift.

Han begyndte sin præstegerning i 1984 i Terslev og Ørslev Pastorat i Ringsted-Sorø Provsti i Roskilde Stift. I 1999 blev han provst i samme provsti.

Han er uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1983, hvor han afsluttede studierne med et speciale om Grundtvig. 

Han bestrider en række tillidsposter, blandt andet er han formand for Danske Kirkers Råd og Sjællands Kirkemusikskole. Fra 2010 til 2019 var han formand for Danmission.  

 

Peter Fischer-Møller blev bispeviet af daværende biskop over Københavns Stift, Erik Norman Svendsen, i Roskilde Domkirke søndag den 27. april 2008.

I sin tale sagde Erik Norman Svendsen:

"En biskop anno 2008 skal kunne mere end sit fadervor og Luthers og Lindhardts lille katekismus. Han skal være god til medierne, og han skal være god til at få folk i kirke og løse konflikter i sognene." 

Peter Fischer-Møller begyndte sin præstegerning i 1984 i Terslev og Ørslev Pastorat i Ringsted-Sorø Provsti i Roskilde Stift. I 1999 blev han provst i samme provsti.

Foto: Marianne Pedersen

Peter fischer-Møller

Biskoppens cv

 • Født: 29. juni 1955
 • Gift: 5. juni 1982 med biolog Bente Munk
 • Børn: Scient.pol. Mads Fischer-Møller
   
 • 2008-2022: Biskop over Roskilde Stift
 • 1999-2008: Provst i Ringsted-Sorø Provsti, Roskilde Stift
 • 1984-2008: Sognepræst i Terslev og Ørslev, Roskilde Stift
   
 • 1974-1983: Studier ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Speciale om Grundtvig (Individ og fællesskab)
 • 1979-82: Faglig vejleder
 • 1973-74: Studieophold i Oxford
 • 1973: Student fra Øregaard Gymnasium
   
 • Medlem af arbejdsgruppen for Grøn Kirke
 • Formand for Danske Kirkers Råd (2019-)
 • Formand for Sjællands Kirkemusikskole (2009-)
 • Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter
   
 • 2010-2019: Medlem af forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd
 • 2010-2019: Formand for Danmission
 • 1989-2001: Medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse

Bispeembedet 

Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager. 

Der er en biskop i hvert stift, og dermed 10 biskopper i Danmark og en i Grønland. Alle biskopper er lige. 
 

Færøerne er siden 2008 ikke længere et stift i den danske folkekirke, men den færøske biskop deltager fortsat ved folkekirkens bispemøder.  

Tilsyn og klageinstans 
Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne. Det teologiske tilsyn er til for at sikre, at præsternes virke hviler på det folkekirkelige grundlag. 

Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han eller hun er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.   

Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger. 

Hvis der kommer forespørgsmåler om lov til at bruge af kirken til andet end gudstjenester og kirkelige formål, er det også biskoppen, der skal give tilladelse.  

Biskoppen vier nye præster 
Når en ny præst får sin første ansættelse i et sogn, er det biskoppen, der vier præsten til sit embede ved en ordination eller en præstevielse. 

Biskoppen eksaminerer også de nye præster forud for ordinationen. Ved en bispeeksamen skal biskoppen sikre sig, at den kommende præst vil varetage sit embede i overensstemmelse med det folkekirkelige grundlag.

 

Hvordan bliver biskoppen valgt?

Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

 

Tekst: Folkekirken.dk

Af: