Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Februar 2021

Februar har budt på både frostgrader og forårsfornemmelser. På enkelte fysiske møder og en bunke digitale. Biskoppen ser frem mod en påske, hvor vi kan komme i kirke, men altså stadig med betydelige restriktioner 


Af Peter Fischer-Møller

Med februar kom vinteren. Knagende frost og høj klar himmel fik vi. Med temperaturer ned til 15 minusgrader frøs søerne til rundt om i stiftet og gav mulighed for skøjteløb. Efterhånden frøs også Roskilde Fjord til. Svømmefuglene samlede sig i de stadig færre våger i fjorden, mens vågehalse i mange aldre forsøgte sig med kunsten at gå på vandet. For første gang i 10 år var der mulighed for isbådsejlads. Festligt så det ud, når bådene i høj hastighed krydsede rundt på fjorden. Rigtig mange mennesker kom ud af deres hjemlige corona-bobler. Der blev gået ture i lange baner, og folk smilede og hilste på hinanden i frostvejret.

Og så pludselig midt i måneden meldte foråret sig. Fra 15 graders frost blev det 15 graders varme. På en uge var sne og is væk, og de første solsorte forsøgte sig med nogle strofer af deres forårssang, mens årets første surfere vovede sig ud på den nu åbne fjord.


Vi har vænnet os til mundbind og afstand - men at undvære salmesang...

Imens fortsatte jeg – sammen med 25 til 30 kirkegængere ved fredagsaltergangs-gudstjenesterne i Domkirken – rejsen gennem salmebogstillægget ”100 salmer”. 

Midt i alle corona-restriktionerne er det virkelig en glæde, at vi fortsat kan holde gudstjenester i kirkerne. 

Vi har efterhånden vænnet os til at passe på hinanden ved at holde afstand, spritte af og gå med mundbind, men det ikke at synge med på salmerne, det er fortsat rigtig svært. Det mærker jeg også hver søndag, når jeg sidder på en kirkebænk til gudstjeneste et sted i stiftet.


Jeg bliver corona-testet ugentligt

En række præster er gået på pension eller har skiftet embede, så en håndfuld præstestillinger har været slået op, og jeg har været ude til orienterende møder for at tale med menighedsrådene om ansøgerne. Det er en af de vigtige opgaver for de nyvalgte menighedsråd at deltage i ansættelsen af deres præst; at kalde en præst. 

Det er en opgave, som menighedsrådene tager meget alvorligt, og jeg glæder mig over, at vi har mulighed for at mødes fysisk. De fleste steder har vi holdt møderne i kirkerummene med alle de kendte corona-restriktioner – for sammen at få sat processen godt i gang. Forud for orienteringsmøderne har jeg haft samtaler med en del af ansøgerne, så det har også fyldt noget i februar-kalenderen.

Jeg bliver selv testet én gang om ugen for at undgå at sprede smitte i forbindelse med den kontakt, jeg nødvendigvis må have med menighedsråd og præster rundt om i stiftet.


Ny kirkestatistik viser flere genindmeldelser end udmeldelser

Og så kom årets kirkestatistik. Den kan man læse mere om andetsteds i nyhedsbrevet, men her blot et par refleksioner. Det er virkelig glædeligt, at trefjerdedele af den danske befolkning stadig ønsker at være medlemmer af folkekirken, og det er meget opmuntrende at se, at danskernes tillid til kirken og præsterne ligger meget højt.

Det er klart, at coronaen har sat sit præg på årets kirkestatistik. Der har i foråret og igen op mod jul været skrappe forsamlingsrestriktioner, så selvom vi hele vejen igennem pandemien har kunnet døbe børn, vie ægtepar og begrave de døde, så har der været grænser for, hvor mange der kunne være med i kirken og endnu snævrere grænser for, hvor mange der kunne samles til fejringen bagefter. 

Derfor er det ikke så mærkeligt, at der har været færre dåb og vielser i 2020 end året før, men i de måneder, hvor restriktionerne blev lempet, var der flere end de tilsvarende måneder i 2019. Og antallet af genindmeldelser i folkekirken oversteg i år antallet af udmeldelser! Men det var nu ikke de her mere positive tal pressen hæftede sig ved, men hovedhistorien var igen: Folkekirken taber medlemmer!

Beretningen om februar skal slutte med et grønt håb. Jeg er som repræsentant for biskopperne med i et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Kirkeministeriet om en solid folkekirkelig indsats i forhold til den grønne omstilling af det danske samfund, som regering og folketing har besluttet. Det arbejde tegner nu rigtig godt!


Vi må fortsat mødes online

Om få dage går vi kalendermæssigt fra vinter til forår. Desværre har den engelske corona-variant B117 spredt sig så meget at den lettelse af restriktionerne, vi havde set frem til, nu må gå langsommere end håbet. 

Vi ved, at restriktionerne lempes i forhold til mindre butikker, for elever i nogle dele af landet (men ikke her på Sjælland) og for udendørs kultur- og idrætsaktiviteter. Men vi ved endnu ikke, om nogle af lempelserne slår igennem i forhold til det kirkelige liv, for eksempel i forhold til udendørs konfirmandaktiviteter, pilgrimsvandringer eller menighedssang samt arealkravet i kirkerne. 

Det skal den kirkeministerielle task force og det kirkelige sektorpartnerskab afklare i den nærmeste fremtid. Indtil videre arbejder vi med de restriktioner, vi kender. Så det møde biskopperne har med kirkeministerium og kirkeminister i begyndelsen af marts bliver på TEAMS, og det årlige møde mellem biskop, provster og præsternes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som var planlagt til november, men som på grund af corona blev udsat til marts, bliver nu også virtuelt – på Zoom.


Påske i kirken - men med restriktioner

Stiftets klima- og varmekonsulent Poul Klentz Larsen ved rigtig meget om, hvordan man kan reducere co2 udledninger ved at skifte fra fossile brændstoffer til varmepumper. Det vil han drøfte med mig og provsterne på et webinar midt i måneden. 

Sidst på måneden har vi det halvårlige møde i Eksternt Råd ved Det Teologiske Fakultet i København. Her skal vi blandt andet drøfte den netop i folketinget vedtagne lov, der skal modvirke den voksende præstemangel (som særligt kan mærkes i Nord- og Vestjylland). Det skal den gøre ved at der åbnes for, at akademikere kan tage en teologisk overbygningsuddannelse på et par år med henblik på – sidestillet med teologiske kandidater – at kunne søge præstestillinger i folkekirken.

Og så bliver det påske. En påske, hvor vi – modsat sidste år – kan komme i kirke, men altså stadig med betydelige restriktioner. Præster og menighedsråd er med inspiration fra alle de erfaringer, vi har erhvervet os gennem det forløbne corona-år, i fuld gang med planlægningen af denne helt afgørende kirkelige højtid. Der er også udarbejdet et landsdækkende idékatalog, som I kan finde her.

 

Glædeligt forår!
 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.