Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Februar 2020

Læs biskop Peter Fischer-Møllers hilsen til alle i Roskilde Stift 

Vi har taget fat på et nyt år, et nyt årti.

For mit vedkommende begyndte det med Gudstjeneste i Roskilde Domkirke d. 1/1 kl. 17 og derefter deltagelse i kur på Christiansborg, hvor folkekirkens biskopper blandt mange andre er inviteret til at ønske dronningen og kronprinsparret godt nytår. Det er altid meget festligt!

Bispemøde i København

Derefter havde vi bispemøde i København, hvor vi blandt meget andet havde folkekirkens indsats i forhold til de igangværende klimaforandringer på dagsordenen. 

Det handlede i al  sin enkelthed om, at vi som biskopper i enighed valgte at udtrykke vores støtte til den plan for en reduktion af CO2 udledning på 70% frem mod 2030 målt i forhold til niveauet i 1990, som et meget stort flertal i Folketinget vedtog før jul, og vi foreslog kirkeministeren at nedsætte et rådgivende udvalg, som kan vejlede menighedsråd og provster om, hvad vi praktisk kan gøre for at reducere de CO2 udledninger, som er forbundet med vores kirkelige arbejde. 

Lune kirker og varm debat

Det handler først og fremmest om at få set på opvarmningen af folkekirkens bygninger og overvejelser om valg af energikilder, men det kan også have med menighedsrådenes forvaltning af folkekirkens i alt 8000 ha landbrugsjord. Referatet af denne drøftelse gav anledning til stor presseopmærksomhed særligt i Kristeligt Dagblad. 

Det glæder mig meget, at der på den måde kom fokus på alt det vi gennem snart mange år i Grøn Kirke og på anden vis har været i gang med omkring klima, miljø, biodiversitet og bæredygtighed i sogne, provstier og stifter – og blandt andre trossamfund. Men man kan godt undre sig over, at vinklen på debatten kan blive så skæv – rigtig meget kom til at handle om, hvorvidt folkekirken på egen hånd kan reducere CO2 med 70% og hvordan det kan måles, hor svært det er med de mange middelalderkirker, vi har ansvaret for, og hvad det i givet fald koster – og det var faktisk ikke det biskopperne havde vedtaget og ikke det, vi havde udtalt os om.

Ny lokalkomite

I januar trådte den nye lokalkomite, der har ansvaret for Himmelske Dage i Roskilde omkring Kristi Himmelfart, sammen for første gang. Vi mødtes med lokalkomiteen fra Herning, som videregav deres erfaringer fra Himmelske Dage 2019. Det var både lærerigt, inspirerende og hyggeligt. Sognepræst Elsebeth Garde Kjær er formand for Roskilde-komiteen. Stiftsrådet har bevilget midler, så vi kan komme i gang. Der er masser af ideer på bordet. Lørdag d. 7/3 er der inviteret til inspirationsmøde i Roskilde for alle, der gerne vil deltage i planlægningen.

Januar er også den måned, hvor jeg har LUS (leder udviklings samtaler) med stiftets 12 provster. Nyttige samtaler både for mig og (håber jeg) for provsterne.

Ordination og konfirmandtræf

Måneden sluttede med at vi fik ordineret en sognepræst og en valgmenighedspræst. De får lige en hilsen med på vejen og mine ønsker om Guds velsignelse i deres præstegerning.

Så blev det februar, og vi tog fat på årets konfirmandarrangement. 3500 konfirmander havde meldt sig. Alting var grundigt forberedt. Presse og andre medier var varskoet, kom og lavede fine reportager. Og det hele gik bare så godt. Tak til konfirmanderne for at melde sig til, være med og gøre det til en fest. Og tak til alle frivillige, ansatte og rollespillere, som gjorde det muligt.

Længere fremme i februar er jeg medarrangør af en konference i Århus om ”danskerne og døden” og de forventninger der i dag stilles til folkekirken i den forbindelse. Og så får vi besøg af bestyrelsen for Folkekirken Videns og Uddannelsescenter her i Roskilde og jeg glæder mig til et par intense dage med drøftelse om uddannelse og videreuddannelse af præster og om en række projekter, der skal give os mere viden om folkekirken her i 2020 og årene frem. Erantis og vintergæk var tidlige i den lune januar. Nu er den første blå anemone sprunget ud i haven og står og snakker med de tidlige krokus. Og fuglene synger som om det var forår. Smukt – og lidt bekymrende her først i februar, hvor ”kyndelmisse” skulle ”slå sin knude”.

Peter Fischer-Møller